Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Lietuviškai English
Į pradžią MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761, faks. (8 383) 51 442
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799
Prisijungimas gyventojams

Naujienų prenumerata


TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA
Jungti transliaciją
VAIZDO ĮRAŠAI
Žiūrėti įrašus
VAIZDO KONFERENCIJA
Žiūrėti konferenciją

Renginių kalendorius

34 Dėl lėšų ikimokyklinėms programoms

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIAMS, UGDOMIEMS PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, UGDYTI 2012 METAIS PASKIRSTYMO
2011 m. birželio 21 d. Nr. B1-
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 3 dalies 7 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2012 m. balandžio 16 d. lėšų naudojimo sutartį Nr. (23.4)-9ESIPUP-1-85 ir šios sutarties 2012 m. balandžio 27 d. pakeitimą Nr. (23.4)-9ESIPUP-1-156,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a paskirstyti 3034,40 Lt (tris tūkstančius trisdešimt keturis litus 40 ct) ikimokyklinio amžiaus mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programas, ugdyti 2012 metais (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Stasys Žvinys

Parengė Arvydas Jurkšaitis, Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas. Tel. (8 383)54 733, el.p. a.jurksaitis@moletai.lt

 

Molėtų; rajono savivaldybės tarybos
2012 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. B1-
priedas

LĖŠŲ, SKIRTŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIAMS, UGDOMIEMS PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, UGDYTI 202 METAIS PASKIRSTYMAS

Eil.

Nr.

Įstaigos pavadinimas

Sutartinių; mokinių; skaičiaus pokytis 2012-04-02

Iš viso Lt

Valstybės biudžeto lėšos (15 proc.)

Europos Sąjungos struktūrinių; fondų; lėšos (85 proc.)

Iš viso Lt

Iš jų; darbo užmokesčiui Lt

Iš viso Lt

Iš jų; darbo užmokesčiui Lt

1

Molėtų; rajono Balninkų; pagrindinė mokykla

2,316

1817

272,55

197,97

1544,45

1121,83

2

Molėtų; r. Videniškių; pagrindinė mokykla

0,772

1217,40

182,61

135,62

1034,79

768,52

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIAMS, UGDOMIEMS PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, UGDYTI 2012 METAIS PASKIRSTYMO

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Šiuo sprendimo projektu siekiama paskirstyti lėšas, skirtas papildomai Molėtų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programas.

Pagrindiniai teikiamo sprendimo projekto uždaviniai:

- paskirstyti lėšas mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programas, atsižvelgiant į mokinių skaičių ir mokinio krepšelio metodiką;

- papildyti ugdymo įstaigų 2012 metų biudžetus ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšomis.

2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas:

2012 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir Molėtų rajono savivaldybės administracija pasirašė lėšų naudojimo sutartį Nr. (23.4)-9ESIPUP-1-85, 2012 m. balandžio 27 d. pakeitimą Nr. (23.4)-9ESIPUP-1-156 dėl lėšų, skirtų ikimokyklinio amžiaus mokiniams, nuo 2011 metų rugsėjo 2 dienos ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programas. Šios lėšos yra skiriamos ugdymo procesui 2012 metais.

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą:

Ugdymo įstaigos, kuriose padidėjo mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, skaičius nuo 2011 m. rugsėjo 2 d. gaus papildomai lėšų programoms vykdyti.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Priemonės sprendimui įgyvendinti:

Molėtų rajono savivaldybės administracija perveda pinigus ugdymo įstaigoms.

5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos):

Molėtų rajono savivaldybės administracijai skirta 3034,40Lt ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšų todėl, kad nuo 2012 metų rugsėjo 2 dienos ugdymo įstaigose padaugėjo 3 mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio ugdymo programas. Šios lėšos paskirstytos pagal mokinio krepšelio metodiką 2 įstaigoms. Vienam sutartiniam mokiniui tenka 982,64 Lt. Ugdymo įstaigos, kuriose padidėjo mokinių skaičius nuo 2011 metų rugsėjo 2 dienos, gaus papildomai ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšų 2012 metų programoms vykdyti. Papildomai gautos lėšos paskirstytos pagal du finansavimo šaltinius: valstybės biudžeto lėšos sudaro 15%, tai yra 455,16 Lt, iš jų darbo užmokesčiui tenka 333,59 Lt, o Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 85%, tai yra 2579,24 Lt iš jų darbo užmokesčiui tenka 1890,35 Lt. Mokinio ugdymo reikmėms tenkinti (vadovėliai ir ugdymo priemonės, pažintinė veikla, ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimas, informacinės ir komunikacinės technologijos) skiriama 121,47 Lt: valstybės biudžeto lėšos sudaro 15%, tai yra 18,22 Lt, o Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos - 85%, tai yra 103,26 Lt. Pagal Mokinio krepšelio metodiką 6 proc. nuo gautos sumos perskirsto Savivaldybė. Šie pinigai paskirstyta ugdymo įstaigoms.

 

6.Vykdytojai, įvykdymo terminai:

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyrius.

Informacija atnaujinta:

 
© 2012 Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.