MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

 

INFORMACIJOS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMĄ

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 

PATEIKIMAS

2017-01-12 d. Nr.E-1

Molėtai

 

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą (2012 m. lapkričio 08 d. Nr.XI-2386) (toliau – Administracinės naštos mažinimo įstatymas). Šio įstatymo tikslas - užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų (1 str.1 d.).

Administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatos reglamentuoja, kad savivaldybėse turi būti atliekamas vertinimas, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės (7 str. 3 d.). Centralizuotas vidaus audito skyrius atliko administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo (įgyvendinimo) vertinimą.

Vertinimo laikotarpis - 2016 metai (I - II pusmetis).

Dėl  administracinės naštos mažinimo priemonių (fiziniams ir juridiniams asmenims) reglamentavimo Savivaldybėje.

Vadovaujantis Administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatomis administracinės naštos mažinimo priemonės turi būti įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus (6 str. 1 d.). Molėtų rajono savivaldybės taryba 2016-01-28 d. sprendimu Nr.B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 metams patvirtinimo” patvirtino Molėtų rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2016-2018 metams (toliau – Savivaldybės strateginis veiklos planas), kuriame numatė priemones Administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimui. Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytos:

1.      konkrečios administracinės naštos mažinimo priemonės;

  1. šių priemonių vertinimo kriterijai (produkto kriterijaus planiniai dydžiai (rodikliai));
  2. šių priemonių įgyvendinimo laikotarpis (terminas);
  3. už šių priemonių įgyvendinimą atsakingi Administracijos skyriai.

Vertinimas: Molėtų rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonės yra reglamentuotos Molėtų rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 2016-2018 metams.

Dėl  administracinės naštos mažinimo priemonių, reglamentuotų Savivaldybės strateginiame veiklos plane, įgyvendinimo.

Atliekant administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimą, analizuota kaip įgyvendinamos Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2016-2018 metams numatytos priemonės, susijusios su administracinės naštos mažinimu. Vertinime dalyvavo:

1.      Savivaldybės administracijos skyriai, kurie teikia administracines paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims: Architektūros ir teritorijų planavimo, Bendrasis, Civilinės metrikacijos, Socialinės paramos, Teisės, Turto, Vaiko teisių apsaugos, Žemės ūkio;

2.      Savivaldybės administracijos filialai (seniūnijos): Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Dubingių, Giedraičių, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių, Videniškių.

Vertinant administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą, Savivaldybės administracijos skyriams ir filialams (seniūnijoms) buvo pateiktas administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo klausimynas. Klausimynas parengtas:

1.      taip, kad atskleistų Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų konkrečių administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą; taip pat, kad leistų nustatyti ar pasiekti šių priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai (rodikliai);

2.      vadovaujantis Administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijomis (patvirtinta 2009-12-01 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr.1V-644 ,,Dėl administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“).

Visi Savivaldybės administracijos skyriai ir filialai (seniūnijos) užpildė pateiktus klausimynus, t. y. pateikė informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių, reglamentuotų Savivaldybės strateginiame veiklos plane, įgyvendinimą. Už klausimynuose pateiktos informacijos teisingumą, t. y. atitikimą realiems faktams, atsako asmenys, užpildę klausimynus.

Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2016-2018 metams numatytos administracinės naštos mažinimo priemonės ir jų įgyvendinimas.

Programos pavadinimas - Valdymo programa (kodas – 02)

Programos parengimo argumentai - Programa orientuota į savivaldybės institucijų funkcionavimo užtikrinimą, administracinių paslaugų teikimą ir tobulinimą, savivaldybės veiklos viešumo užtikrinimą. Programoje numatyti siekiai gerinti gyventojų aptarnavimą.

Programos tikslas - Kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojui ir palankią aplinką verslo kūrimuisi (kodas – 01).

Programos tikslo

įgyvendinimo

uždavinys

Priemonės

Produkto kriterijus

Produkto kriterijaus planas

2016 metams

Atsakingas priemonės koordinatorius

02 uždavinys - Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas ir tobulinti elektroninių paslaugų teikimą.

Užtikrinant projekto ,,Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ tęstinumą ir 40 elektroninių paslaugų teikimą, mažinama administracinė našta paslaugos gavėjui (klientui nebereikia gaišti eilėje nenustatytą laiką). Taip pat, mažinant administracinę naštą, numatoma administracinėms paslaugoms naudoti valstybės registrų duomenis, neprašant jų teikti pačių klientų ir taip taupant jų laiką. Palaipsniui bus siekiama perkelti visų administracinių paslaugų teikimą į elektroninę erdvę ir didinti naudojamų valstybės registrų skaičių.

02 – Administracinę naštą mažinančių priemonių įdiegimas

 

 

 

Elektroninėje erdvėje teikiamų administracinių paslaugų skaičius

01/02/02

40

Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius

Savivaldybės administracijos skyriai ir filialai (seniūnijos) pateikė informaciją, kad:

1.      yra parengti 108 administracinės paslaugos teikimo aprašymai;

2.      62 (iš 108) administracinės paslaugos yra teikiamos elektroninėje erdvėje.

Vertinimas: Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas produkto kriterijaus planinis dydis (rodiklis) įvykdytas.

Savivaldybės administracijos skyriai ir filialai (seniūnijos) 62 administracines paslaugas teikia elektroninėje erdvėje.

 

Valstybės registrų duomenų naudojimas administracinėms paslaugoms teikti. Valstybės registrų skaičius.

01/02/02

11

Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius

Savivaldybės administracijos skyriai ir filialai (seniūnijos) pateikė informaciją, kad teikdami administracines paslaugas naudojasi registrų duomenimis:

1.      Lietuvos Respublikos gyventojų registro informacinė sistema (LRGRIS);

2.      Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema (GVDIS);

3.      SODROS;

4.      Valstybinės mokesčių inspekcijos;

5.      Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS);

6.      VĮ ,,Regitra“;

7.      Nacionalinės mokėjimo agentūros;

8.      Lietuvos darbo biržos;

9.      Mokinių registro;

10.  Studentų registro;

11.  Netekto darbingumo nustatymo tarnybos;

12.  Nekilnojamo turto registro;

13.  Adresų registro;

14.  Juridinių asmenų registro;

15.  Ūkinių gyvūnų registro;

16.  Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro.

Vertinimas: Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas produkto kriterijaus planinis dydis (rodiklis) įvykdytas.

Savivaldybės administracijos skyriai ir filialai (seniūnijos), teikdami administracines paslaugas, naudoja 16 – os valstybės registrų duomenis.

03 – skilties ,,Administracinės naštos mažinimas“ interneto svetainėje www.moletai.lt parengimas ir informacijos apie savivaldybės veiklą mažinant administracinę naštą viešinimas joje.

Parengta skiltis interneto svetainėje.

01/02/03

1

Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius

Molėtų rajono savivaldybės tinklalapyje http://moletai.lt/, informacijos apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą pateikimui, parengta skiltis ,,Administracinės naštos mažinimas“.

 

Vertinimas: Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas produkto kriterijaus planinis dydis (rodiklis) įvykdytas.

 

03 – uždavinys.

Tobulinti savivaldybės administracijos paslaugų teikimą, taikant pažangius vadybos principus.

03 – Parengti arba modifikuoti (prireikus) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą.

Parengtos arba atnaujintos elektroninės prašymų formos (proc.)

01/03/03

 

40 %

Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius

Savivaldybės administracijos skyriai ir filialai (seniūnijos) pateikė informaciją, kad:

1.      visais atvejais (100 %) yra parengtos elektroninės prašymų formos.  15 (iš 108) elektroninių prašymų formų buvo atnaujinta.

Vertinimas: Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas produkto kriterijaus planinis dydis (rodiklis) įvykdytas.

04 – Savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, teisės aktų projektų, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui, analizės vykdymas.

Analizuojamų teisės aktų dalis (proc.)

01/03/04

 

100%

Bendrasis skyrius

Savivaldybės administracijos skyriai ir filialai (seniūnijos) pateikė informaciją, kad visais atvejais (100 %) rengiant Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktų projektus analizuojama, kad nebūtų reglamentuojami pertekliniai informaciniai įpareigojimai asmenims (juridiniams/fiziniams) norintiems gauti administracinę paslaugą.

Savivaldybės administracijos skyriai ir filialai (seniūnijos) pateikė informaciją, kad buvo išanalizuoti ir jau priimti teisės aktai, kad juose nebūtų likę perteklinių reikalavimų.

 

Vertinimas: Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas produkto kriterijaus planinis dydis (rodiklis) įvykdytas.

 

 

05 – Siekiant kvalifikuotai ir tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimą, didinti savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus tobulinant jų kvalifikaciją šioje veiklos srityje.

 

Apmokytų administracijos darbuotojų dalis (proc.).

01/03/05

 

40%

Bendrasis skyrius

Savivaldybės administracijos skyriai ir filialai (seniūnijos) pateikė informaciją, kad:

  1. 1 darbuotojas (Turto skyrius) dalyvavo mokymuose kaip tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones (mokymų organizatorius – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija);
  2. 70 darbuotojų apmokyti dirbti el. dokumentų valdymo sistema ,,WebPartner“ (Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir darbuotojai);
  3. 50 darbuotojų dalyvavo dokumentų valdymo mokymuose (Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir darbuotojai);
  4. 11 darbuotojų apmokyti dirbti SPIS (Socialinės paramos informacinė sistema) programa (Savivaldybės administracijos seniūnijų darbuotojai).

Savivaldybės administracijoje dirbo 101 darbuotojas. Siekiant didinti savivaldybės administracijos darbuotojų administracinius gebėjimus administracinės naštos mažinimo srityje, apmokytas 81 darbuotojas, t. y. tai sudarė 80,2 %  administracijos darbuotojų.

 

Vertinimas: Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas produkto kriterijaus planinis dydis (rodiklis) įvykdytas.

 

Vertinimas: Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2016-2018 metams reglamentuotos administracinės naštos mažinimo priemonės buvo įgyvendinamos, numatyti šių priemonių įgyvendinimo planiniai dydžiai (rodikliai) įvykdyti.

 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja                                                                                                                                                  Daiva Razgūnienė