title

B78_14 Socialinė pašalpa

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-04     Nr. B78-14

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:
 1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo.
 2. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (toliau – VRP) .
 3. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka kitas Įstatyme nustatytas sąlygas.
Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui ar pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui sudaro 100 procentų skirtumo tarp VRP ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų ar bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį; antram asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp VRP vienam asmeniui ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį; trečiam ir paskesniems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp VRP vienam asmeniui ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį.
Įsidarbinus vaiką (vaikus) auginančiam ilgalaikiam bedarbiui už kiekvieną jo su darbo ar tarnybos santykiais susijusį mėnesį dar 6 mėnesius papildomai mokama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 12 mėnesių iki įsidarbinimo.
Asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių, socialinės pašalpos dydis mažinamas 20 procentų, gaunantiems socialinę pašalpą nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių – 30 procentų, o gaunantiems socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių – socialinės pašalpos dydis auginantiems vaiką ar vaikus mažinamas 40 procentų, vienam gyvenančiam asmeniui ir vaikų neauginantiems asmenims šiuo atveju socialinė pašalpa bendra įstatyme nustatyta tvarka neskiriama.
Prašymas-paraiška pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353);
 2. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Piniginės socialinės paramos savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašas.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas–paraiška (priklausomai nuo aplinkybių):
  1.1. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti;
  1.2. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys);
  1.3. Prašymas–paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
 3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (-ų) kopija.
 4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
 5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti*: 
  5.1. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.
  5.2. Santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo ar mirties liudijimo kopiją;
  5.3. Teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;
  5.4. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
  5.5. Pažymą iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų, apie asmens mokymąsi arba studijas pagal tam tikrą programą;
  5.6. Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
  5.7. Ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
  5.8. Pensininko, neįgaliojo pažymėjimo, darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažymos kopiją;
  5.9. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopiją;
  5.10. Dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją;
 6. Kitus dokumentus.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
 1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt ) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
 3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt ) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
 5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt ) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
 6. VĮ Regitra (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt ) – apie asmens disponuojamas transporto priemones;
 7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;
 8. Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt ) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;
 9. VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt ) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Molėtų socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas Laimontas Petkevičius, 111 kab., tel. (8 383) 54 799, e. p. l.petkevicius@moletai.lt
Molėtų socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Irena Jurkienė, 109 kab., tel. (8 383) 54 797, e. p. i.jurkiene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Molėtų socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, 103 kab., tel. (8 383) 54 792, e. p. g.gribauskiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo- paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga nemokama.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo formos patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183„Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2011, Nr. 164-7829):
 1. Prašymo–paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 forma;
 2. Prašymo–paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4(A) forma;
 3. Prašymo–paraiškos skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4(B) forma.
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 4 punkte.
Priimant asmens paraišką–prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas.
Socialinė pašalpa gali būti teikiama:
 1. Pinigais;
 2. Nepinigine forma;
 3. Pinigais ir nepinigine forma.
Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl socialinės pašalpos skyrimo.
13.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra