title

B78_04 Palūkanų už kreditus kompensavimo paraiškų priėmimas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

administracinės paslaugos teikimo aprašymas

2016-11-28 Nr. B78-4

Administracinės paslaugos pavadinimas Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo paraiškų priėmimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Pagalba teikiama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba paėmusiems iš kredito įstaigų kreditus ir (ar) kredito linijas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, kompensuojama 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties pasirašymo dienos.
Dalis kredito įstaigai sumokėtų palūkanų kompensuojama, jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas (fizinis asmuo), paėmęs kredito įstaigos kreditą ir (ar) kredito liniją trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, ir jo sutuoktinis nedalyvauja Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.
Metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, negali būti didesnė kaip 6 proc.
Dalis palūkanų kompensuojama tik nuo kredito įstaigai sumokėtų palūkanų sumos.
Teisės aktai‚ reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 3D-690 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D – 179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ .
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami dokumentai ir informacija, nurodyta Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklių pakeistose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D - 690.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Kaimo vietovėje gyvenantys subjektai dėl pagalbos gali kreiptis:
 1. jei sudaryta kredito sutartis, kurios trukmė ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai:
  1.1. patyrę visas išlaidas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti bet kuriuo metu iki kredito grąžinimo termino pabaigos;
  1.2. pasibaigus kredito grąžinimo terminui, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos;
 2. jei sudaryta kredito sutartis, kurios trukmė ilgesnė negu 24 mėnesiai:
  2.1. patyrę visas išlaidas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti bet kuriuo metu nepraėjus 24 mėnesiams nuo kredito sutarties pasirašymo dienos;
  2.2. ne vėliau kaip 60 kalendorinių dienų praėjus 24 mėnesiams nuo kredito sutarties pasirašymo dienos.

Pareiškėjai norintys pasinaudoti parama, pateikia:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);
 2. paramos paraišką;
 3. kredito sutarties kopiją (originalą parodyti);
 4. trumpalaikio ir (ar) biologinio turto įsigijimo patvirtinimo dokumentų kopijas (originalus parodyti);
 5. kredito įstaigos pažymą apie orientacinę palūkanų normą;
 6. kredito įstaigos pažymą apie kredito įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus.
Paslaugos gavėjas Kaimo vietovėje veikiantis subjektas - ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
Administracinės paslaugos teikėjas Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė R. Vasaravičienė
Tel. (8383) 54737, mob. 8682 26605
El. paštas ramute.vasaraviciene@moletai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjas
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokamai
Prašymo forma Paraiškos forma – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D – 179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedas.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra