title

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistas (pastatų numeriai, reklama)

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. spalio   d. įsakymu Nr. B7

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1.      Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistas. Grupė - specialistas.

2.      Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti vienerių metų darbo patirtį pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir apskaitos
numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo srityje; 
3.3. žinoti ir išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, teritorijų planavimą, numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimą, išorinės reklamos įrengimą;
3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.5. sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
3.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programa;
3.7. mokėti naudotis adresų registro informacine sistema.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.      Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia direktoriaus įsakymų projektus dėl numerių suteikimo pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams;

4.2. rengia kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sąlygų sąvadą;
4.3. siekiant išduoti asmenims jų prašomus teritorijų planavimo dokumentus tikrina ar tinkamai užpildyta prašymo forma, ar pateikti visi sprendimui priimti reikalingi dokumentai ir informacija, nustato prašymo esmę;
4.4. pagal savo kompetenciją priima gyventojus, įmonių, organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis, nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia jiems raštiškus atsakymus savo kompetencijos klausimais;
4.5. rengia tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir apskaitos numerių pastatams ir butams suteikimo, keitimo; 
4.6. išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą;
4.7. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jo nesant;
4.8. vykdo kitus skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.