title

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistas

Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. B7-17    

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistas.

2. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

3.2. turėti vienerių metų darbo patirtį geodezijos srityje; 

3.3. žinoti ir išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius asmenų aptarnavimą, teritorijų planavimą ir geodezinius matavimus;  

3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.5. sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

3.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programų paketu;

3.7. vairuoti automobilį.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. išduoda leidimus rajone vykdyti geodezinius tyrinėjimus (matavimus) asmenims, turintiems kvalifikacijos pažymėjimus, pagal gautus prašymus;

4.2. priima ir derina inžinerinių tinklų ir topografines nuotraukas, žemės sklypų duomenis (planus) skaitmenine ir analogine forma, tikrina ir kontroliuoja jų kokybę teisės aktų nustatyta tvarka;

4.3. rengia savivaldybės teritorijos geodezinių duomenų bazės turinį, nuolat pildo savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius, topografinių planų duomenis, vykdo bazės administravimą bei teikia naudojimosi sąlygas;

4.4. prižiūri savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo, tvarkymo ir jų parametrų tikslinimo darbus, organizuoja jų atnaujinimo darbus;

4.5. tvarko georeferencinio ir geodezinio pagrindo duomenų bazes, teikia įgaliotai institucijai turimus duomenis, reikalingus baziniams ir specialiesiems žemėlapiams sudaryti bei atnaujinti;

4.6. tikrina savivaldybės ir valstybinių geodezinių ženklų būklę savivaldybės teritorijoje ir kaupia informaciją apie būklės pasikeitimus;

4.7. organizuoja savivaldybės teritorijoje vykdomų geodezijos ir kartografijos darbų patikras vietoje;

4.8. nustatyta tvarka rūpinasi geodezinių, topografinių ir kartografinių duomenų saugojimu iki perdavimo valstybės archyvams;

4.9. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus asmenų prašymus, skundus bei pasiūlymus, susijusius su geodezinių ženklų bei georeferencinės duomenų bazės klausimais;

4.10. teikia pasiūlymus biudžeto ir kitų fondų lėšoms gauti dėl rajono georeferencinių bei geoinformacinių duomenų bazių tvarkymo, naudojimo ir kitų susijusių klausimų;

4.11. rengia ir teikia geodezinės ir kartografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūros metinę ataskaitą Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos;

4.12. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina prieigą prie savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių per Lietuvos erdvinės informacijos portalą;

4.13. bendradarbiauja su www.geoportal.lt, teikia duomenis susijusius su GIS duomenų pasikeitimu;

4.14. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl valstybinių programų, tarptautinių projektų ir prioritetinių GIS, kadastrų ir kitų informacinių sistemų palaikymo ir atnaujinimo darbų finansavimo;

4.15.kuria ir palaiko rajono geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazę;

4.16. vykdo GIS duomenų apsikeitimą su kitų geografinių informacinių sistemų administratoriais;

4.17. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka rengia schemas;

4.18. skaitmenina galiojančius detaliuosius planus ir suveda į „Regia" sistemą;

4.19. saugo savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą;

4.20. sudaro, patikslina, papildo Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus, perduoti archyvui skirtus dokumentus, dokumentacijos planą ir tvarko savo veiklos dokumentus, sudaro jų bylas;

4.21. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra įtrauktas, darbe;

4.22. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją, jo nesant;                

4.23. vykdo kitus skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.