title

B78_03 Globos rupybos išmoka

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10- 04 Nr. B78-3

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas.
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas
Vaikui (asmeniui) kuriam nustatyta globa (rūpyba), jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmoka per mėnesį.
Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai, skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmoka.
Kai asmuo, gaunantis globos (rūpybos) išmoką, gauna našlaičių pensiją ir (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.
Asmeniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, mokslo metais skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per įgaliotą asmenį. Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
3.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706, 2004, Nr. 88-3208);
4.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas išmokai gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
4. Pareiškėjas, priklausomai nuo situacijos, turi pateikti*:
4.1. Šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentą.
4.2. Teismo sprendimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu priteistas išlaikymas.
4.3. Pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio.
4.4. Pažymą iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką.
4.5. Pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu.
4.6. Mokyklos pažymą, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre.
4.7. Mokyklos pažymą, jeigu vyresnis negu 18 metų asmuo mokosi;
4.8. Asmeninės sąskaitos numerį.
5. Kiti dokumentai.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie mokamą našlaičių pensiją.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Molėtų socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Liuba Ilčinskienė 102 kab., tel. (8 383) 54 794, e. p. l.ilcinskiene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas
Molėtų socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė 103 kab., tel. (8 383) 54 792, e. p. g.gribauskiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas dėl globos (rūpybos) išmokos priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga nemokama.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo išmokai gauti SP-3 (B) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2011, Nr. 164-7829).
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Globos (rūpybos) išmokos skyrimo ir mokėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė. Asmeniui atvykus į Molėtų rajono socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina šio aprašymo 4 punkte pateiktus dokumentus.
Globos (rūpybos) išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Globos (rūpybos) išmoka mokama šeimynai ar socialinės globos įstaigai, jeigu besimokantis vyresnis negu 18 metų asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimynoje ar socialinės globos įstaigoje, kurioje iki pilnametystės buvo nustatyta.
13.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra