title

B1_179 Dėl korupcijos prevencijos programos

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 - 2016 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2013 m. gruodžio 19 d. Nr. B1-179
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369 (Žin., 2009, 9-340), 8 punktu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2014 - 2016 metų korupcijos prevencijos programą (pridedama).

Meras

Stasys Žvinys

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2013 m. gruodžio 19 d.
sprendimu Nr. B1-179

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 - 2016 METŲ

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Molėtų rajono savivaldybės (toliau- Savivaldybė) korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2011-2014 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr.IX-711, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369, kitais teisės aktais ir yra skirta korupcijos prevencijai Molėtų rajono savivaldybės administracijoje, Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra Savivaldybė, Savivaldybės įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurios įsteigtos iš Savivaldybės turto (kontrolinis akcijų paketas priklauso Savivaldybei) arba įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise (toliau- Savivaldybės įstaigos, įmonės).

2. Programoje vartojamos sąvokos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymuose:

2.1. Korupcija - valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos(dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

2.2. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos - kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

2.3. Korupcijos prevencija - korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

3. Programa įgyvendinama parengiant ir vykdant Molėtų rajono savivaldybės 2012-2013 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau - Programos įgyvendinimo priemonių planas) (priedas). Siekiama kompleksinėmis priemonėmis šalinti korupcijos, kaip neigiamo socialinio reiškinio, pasireiškimo priežastis ir sąlygas. Programa siekiama paskatinti glaudų Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių ir visuomenės bendradarbiavimą, vykdant antikorupcines priemones, paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, įgyti visuomenės paramą įgyvendinant numatytas korupcijos prevencijos priemones, taip siekiant apsaugoti visuomenę nuo esamų ir atsirandančių korupcijos grėsmių, kartu siekiama visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves bei viešąjį interesą.

II. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

4. Santykinai galima išskirti šias korupcijos prielaidas:

4.1. teisines (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas, kontrolės sistemų, teisinių procedūrų ir priemonių netobulumas, profesinių elgesio kodeksų nebuvimas valstybės tarnyboje, svarbiausių etikos principų nesilaikymas);

4.2. institucines (netobuli darbuotojų priėmimo į tarnybą atrankos kriterijai, motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas, darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje);

4.3. bendrąsias (visuomenės pilietiškumo stoka, nesipriešinimas korumpuotiems valstybės tarnautojams ir pasyvumas antikorupcinėje veikloje).

5. Savivaldybėje korupcijos pasireiškimas galimas šiose veiklos srityse:

5.1. rengiant ir priimant Savivaldybės institucijų sprendimus, susijusius su turto valdymu, privatizavimu, nuoma ir panauda ;

5.2. įgyvendinant teisės aktais pavestas funkcijas ir išduodant piliečiams dokumentus (leidimus, licencijas), juos derinant;

5.3. rengiant ir priimant Savivaldybės institucijų sprendimus, nustatančius mokesčių (rinkliavų ir pan.) lengvatas;

5.4. teikiant ir skiriant Savivaldybės gyventojams lengvatas (kompensacijas, pašalpas ir pan.);

5.5. vykdant personalo politiką (formuojant valstybės tarnautojų, darbuotojų personalą, skiriant Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovaujančius asmenis);

5.6. atliekant viešuosius pirkimus;

5.7. atliekant kitas viešojo administravimo ir paslaugų teikimo funkcijas.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

6. Programos tikslai:

6.1. sukurti ir įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią plėtoti ryšius tarp Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių ir visuomenės, įdiegti procedūras, užkertančias korupcijos plėtrą valstybės tarnautojams ir darbuotojams vykdant pavestas funkcijas ;

6.2. šalinti prielaidas atsirasti korupcijos apraiškoms visose Savivaldybės veiklos srityse. Šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi ;

6.3. užtikrinti skaidrų viešųjų paslaugų administravimą ;

6.4. plėtoti antikorupcinę kultūrą į antikorupcinę veiklą įtraukiant visuomenę, žiniasklaidą, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis;

6.5. plėsti korupcijos prevencijos principų taikymą švietimo įstaigų veikloje.

7. Programos uždaviniai:

7.1. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę atitinkamai nurodytose veiklos srityse;

7.2. viešojo administravimo srityje nustatyti tikslias ir aiškias sprendimų priėmimo procedūras, sumažinant galimybę tarnautojų veikimui savo nuožiūra;

7.3. antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktus ir teisės aktų projektus, tobulinti antikorupcinio teisės aktų ar teisės aktų projektų vertinimo mechanizmą;

7.4. kurti kovos su korupcija kultūrą. Diegti ir tobulinti antikorupcinio švietimo programas švietimo įstaigose. Vykdyti Savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių vadovų , personalo švietimą korupcijos prevencijos srityje;

7.5. įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę. Ugdyti visuomenės narių pilietinį sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai;

7.6. numatyti Programos įgyvendinimo finansavimą.

IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

8. Programos vertinimo kriterijai:

8.1. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičius;

8.2. Programos priemonių įgyvendinimas nustatytais terminais;

8.3. skundų, pateiktų teismui, Administracinių ginčų komisijai dėl Savivaldybės priimtų sprendimų skaičiaus pokytis;

8.4. teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotų Savivaldybės politikų, Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičius ;

8.5. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičius ;

8.6. renginių, mokymų, skirtų korupcijos prevencijai, skaičius, dalyvių skaičius;

9. Pagrindinis Programos vertinimo kriterijus - visuomenės parama antikorupcinėms iniciatyvoms ir išaugęs pasitikėjimas Savivaldybės institucijomis.

V. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

10. Programą tvirtina Savivaldybės taryba.

11. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame nurodomos Programos įgyvendinimo priemonės, jų įgyvendinimo terminai bei vykdytojai.

12. Programos priemonių įgyvendinimo plane nurodyti vykdytojai, atsakingi už minėtos Programos priemonės įgyvendinimą. Tuo atveju, kai nurodomi keli numatomos priemonės vykdytojai, atsakingu vykdytoju laikomas tas, kuris nurodytas pirmas vykdytojų sąraše. Programos priemonių įgyvendinimo plane nurodyti vykdytojai kas ketvirtį (iki sekančio mėnesio 10 d.) pateikia už Programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą) atsakingam asmeniui (įstaigos vadovui ar jo paskirtam asmeniui) informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą ir jų veiksmingumą.

13. Už Programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą) ir kontrolę Savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės lygiu yra atsakingas vadovas ar jo paskirtas asmuo.

14. Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą kontroliuoja Savivaldybės tarybos patvirtinta Korupcijos prevencijos komisija (toliau – Komisija).

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

15. Programa vykdoma iš Savivaldybės biudžeto asignavimų. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas finansavimas. Savivaldybės įstaigos, įmonės korupcijos prevencijos programos vykdymą finansuoja iš savo lėšų.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Savivaldybės institucijos, juridiniai ir fiziniai asmenys, bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos teikia pasiūlymus Komisijai dėl Programos ir Programos įgyvendinimo priemonių plano keitimo ar/ ir papildymo.

17. Atsižvelgiant į kompetentingų institucijų bei asmenų išvadas, rekomendacijas, metinę Komisijos veiklos ataskaitą, apklausų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, Programa ir Programos įgyvendinimo priemonių planas gali būti peržiūrimi iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos. Programa ir Programos įgyvendinimo priemonių planas gali būti atnaujinti Savivaldybės tarybos sprendimu.

18. Komisijos pirmininkas kartą per metus, ne vėliau kaip iki balandžio 1 dienos, pateikia Savivaldybės tarybai Komisijos veiklos ir Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaita skelbiama Molėtų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje.

19. Ši Programa skelbiama Molėtų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje.

 

Molėtų rajono savivaldybės 2014 - 2016 metų
korupcijos prevencijos programos
priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2016 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Vykdytojas Vykdymo laikas Laukiami rezultatai Įgyvendinimo vertinimo kriterijai Finansavimas
  1. Nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė
1.1. Atlikti gyventojų apklausą savivaldybės internetiniame puslapyje dėl korupcijos pasireiškimo ir apibendrinti pateiktų atsakymų rezultatus Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius Kasmet Apklausos būdu nustatomos Savivaldybės veiklos sritys, kuriose gali būti didžiausia tikimybė korupcijai pasireikšti. Koreguojamas Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas. -
1.2. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę vykdymo laikotarpiais įstaigose, veiklos srityse atitinkamai pagal Savivaldybės kontrolieriaus ir Savivaldybės administracijos vidaus audito skyriaus patvirtintus kasmetinius 2014, 2015, 2016 metų veiklos planus. Centralizuotas vidaus audito skyrius ir Savivaldybės kontrolierius Kasmet III ketv. Bus nustatyta korupcijospasireiškimo tikimybė Savivaldybės veiklos srityse, pateikiant motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės kontroliuojančiai institucijai Įvertintų veiklos sričių skaičius -
1.3. Nustačius korupcijos pasireiškimo tikimybę (1.2. punktas), parengti motyvuotą išvadą mero vardu ir pateikti ją Korupcijos prevencijos komisijai, Savivaldybės administracijos direktoriui, STT. Teisės skyrius Kasmet
Išvada pateikiama per mėnesį nuo korupcijos tikimybės nustatymo, bet ne vėliau kaip iki spalio 31 d.
Nustatyti konkrečias korupcijos prevencijos priemones. Motyvuotos išvados mero vardu parengimas ir jos pateikimas iki spalio 31 d. STT. -
  2. Viešojo administravimo srityje nustatyti tikslias ir aiškias sprendimų priėmimo procedūras, sumažinti galimybę tarnautojų veikimui savo nuožiūra
2.1. Savivaldybės, Savivaldybės įstaigų, įmonių interneto svetainėse pateikti administracinių paslaugų teikimo aprašus, nuorodas į teisės aktus, reglamentuojančius šių paslaugų teikimą ir administravimą. Pateikti atmintines, prašymų formas (administracinės paslaugos gavimui), administracinių paslaugų įkainius. Savivaldybės įstaigos, įmonės,
Savivaldybės administracijos skyriai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.
Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius.
Nuolat Viešas visuomenės informavimas apie teikiamas administracines paslaugas, jų įkainius.
Skatinamas skaidrus ir atviras viešųjų paslaugų teikimas.
Supaprastinta informavimo apie teikiamas paslaugas sistema ir informacijos prieinamumas.
Parengtų ir paskelbtų paslaugų aprašų, atmintinių, prašymų formų skaičius. -
      .      
2.2. Užtikrinti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų taikymą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės įstaigose, įmonėse.
Prižiūrėti ar asmenys laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų deklaracijas. Informaciją apie tai raštu pateikti Korupcijos prevencijos komisijai.
Bendrasis skyrius Nuolat Sudarytos prielaidos išvengti viešųjų ir privačių interesų konfliktų. Pateikusių deklaracijas asmenų skaičius.
Interesų konfliktų skaičius.
-
  3. Antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktus ir teisės aktų projektus, tobulinti antikorupcinio teisės aktų ar teisės aktų projektų vertinimo mechanizmą
3.1. Antikorupciniu požiūriu vertinti pasirinktus norminius teisės aktus ar jų projektus. Teisės skyrius 2013 m. - 2016 m. Esant poreikiui (pagal Molėtų rajono savivaldybės norminių teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles) Pagerės Savivaldybės institucijų ir įstaigų priimamų teisės aktų kokybė. Įvertintų teisės aktų projektų skaičius. -
  4. Kurti kovos su korupcija kultūrą, vykdyti Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovų , personalo švietimą korupcijos prevencijos srityje, vykdyti antikorupcinio švietimo programų diegimą ir tobulinimą švietimo įstaigose
4.1. Rengti Savivaldybės politikų, Savivaldybės administracijos darbuotojų, Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais Bendrasis skyrius, Savivaldybės įstaigos, įmonės. Pagal poreikį Savivaldybės politikai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai bus supažindinti su korupcijos prevencinėmis priemonėmis ir pasekmėmis. Priemonių (paskaitų, seminarų, susitikimų ir pan.) skaičius. Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius. Iš biudžetinių asignavimų skirtų darbuotojų kvalifikacijos

 

kėlimui.
4.2. Konsultuoti Savivaldybės įstaigas, įmones korupcijos prevencijos klausimais. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir priežiūrą. Esant poreikiui Sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė. Konsultacijų skaičius. -
4.3. Diegti antikorupcines mokymo programas švietimo įstaigose (konkursų, paskaitų ir kt. renginių antikorupcine tema organizavimas). Kultūros ir švietimo skyrius, Švietimo įstaigos. Kasmet Mokinių informavimas ir švietimas korupcijos prevencijos klausimais. Švietimo įstaigų, kuriose pravestos antikorupcinės mokymo programos (konkursai, paskaitos ir kt. renginiai) skaičius. Iš švietimo įstaigų lėšų.
  5. Įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę, ugdyti visuomenės narių pilietinį sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai
5.1. Užtikrinti anoniminės informacijos apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų veikloje teikimo galimybes: telefono linija, elektroninis paštas ar kt. Apie galimybes teikti informaciją skelbti vietinėje spaudoje, įstaigų internetiniuose tinklalapiuose. Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius Nuolat Padidėjęs visuomenės informuotumas apie kreipimosi galimybę susidūrus su korupcinio pobūdžio veikomis. Informacinių skelbimų skaičius. Iš biudžetinių asignavimų skirtų Savivaldybės informacijai skelbti.
5.2. Nagrinėti asmenų skundus, žiniasklaidos pranešimus dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, padarytų Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovų, valstybės tarnautojų, darbuotojų, atvejų. Išnagrinėti šiuos atvejus, imtis priemonių pažeidimams pašalinti. Korupcijos prevencijos komisija Gavus skundą, pranešimą. Laiku reaguoti į paaiškėjusius faktus, pritaikyti tinkamas antikorupcines priemones. Skundų, pranešimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičius. Komisijos priimtų sprendimų skaičius. -
5.3. Viešai skelbti Savivaldybės Korupcijos prevencijos programą ir programos įgyvendinimo priemonių planą interneto svetainėje www.moletai.lt, skiltyje ,,Antikorupcinė veikla“. Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius Kasmet, Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl patvirtinimo Užtikrintas korupcijos prevencijos priemonių viešumas. Sudaryta galimybė plačiau informuoti visuomenę. -
5.4. Teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti Korupcijos prevencijos komisijos veiklos bei Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaitą, pateikti informaciją apie įvykdytas priemones. Ataskaitą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje www.moletai.lt, skiltyje ,,Antikorupcinė veikla“. Korupcijos prevencijos komisija,
Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius.
Kasmet, I ketvirtis Užtikrintas informacijos apie Korupcijos prevencijos programos vykdymą viešumas. Įgyvendintų priemonių skaičius. -


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra