title

Parengti Molėtų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniai

Susipažinti su parengtais sprendiniais ir atliktomis Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūromis (SPAV ataskaita ir gautomis vertinimo subjektų išvadomis bendrųjų sprendinių formavimo stadijos rengimo metu) skiriama ne mažiau kaip 10 d. d. - susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2019 m. birželio 4 d. ir baigiasi 2019 m. birželio 18 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt ) ir savivaldybės patalpose (Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vilniaus g. 44, Molėtai).

Vieša ekspozicija vyks nuo 2019 m. birželio 11 d. iki 2019 m. birželio 18 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos patalpose.

Bendrojo plano keitimo svarstymo su visuomene viešas susirinkimas įvyks 2019 m. birželio 19 d. 12 val. Molėtų rajono savivaldybės administracijoje, Molėtuose, Vilniaus g. 44, II a. aktų salėje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Po viešojo susipažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Projekto dokumentai:

  1. Aiškinamasis raštas
  2. Pagrindinis brėžinys
  3. Gamtinis karkasas
  4. Susisiekimas ir inžinerinė infrastruktūra
  5. SPAV dokumentai

Planavimo organizatorius: Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius, įmonės kodas 188712799, adresas Vilniaus g. 44, LT- 33140 Molėtai, tel. (8383) 54761, el. p. savivaldybe@moletai.lt , interneto svetainė www.moletai.lt . Informaciją teikia: Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Dovilė Dimindavičiūtė, tel. (8 383) 40 054, el.p. dovile.dimindaviciute@moletai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Atamis", Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt , www.atamis.lt . Projekto vadovė - Eleonora Grablevskienė, tel. +370 672 11410, el. p. - e.grablevskiene@atamis.lt

Planavimo pagrindas - Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. B1-210 „Dėl Molėtų miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo".
Planavimo terminai - 2018-2019 metai.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje www.tpdris.lt .

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas - Molėtų miesto bendrojo plano keitimas.
Teritorijų planavimo rūšis - kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Teritorijų planavimo lygmuo - vietovės lygmuo.
Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Planuojama teritorija - Molėtų miestas su priemiesčio teritorijomis. Planuojama teritorija apima apie 742 ha.
Teritorijų planavimo dokumento galiojimas - bendrojo plano sprendiniai galioja neterminuotai arba tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Planuojamos teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptys nustatomos ir konkretizuoti bendrojo plano sprendiniai rengiami ne trumpesniam nei 10 metų laikotarpiui.

Planavimo tikslai: gerinti Molėtų miesto ir priemiesčio kraštovaizdžio planavimo kokybę, sudaryti sąlygas darniai miesto raidai, kompleksiškai spręsti  urbanistinius uždavinius; nustatyti neurbanizuojamų ir urbanizuotų bei urbanizuojamų teritorijų vystymo gaires; sudaryti sąlygas racionaliam miesto ir priemiesčio teritorijos naudojimui; formuoti ekologinei pusiausvyrai būtinas gamtines struktūras, sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo palaikymui Molėtų mieste ir priemiestyje; tvarkyti kultūrinio kraštovaizdžio paveldą, didinti kraštovaizdžio estetinį potencialą, sudaryti sąlygas kultūros paveldo vertybių išsaugojimui; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas Molėtų mieste ir priemiestyje; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių ir savivaldybės interesus dėl Molėtų miesto ir priemiesčio teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų.

Planavimo uždaviniai: suformuoti Molėtų miesto ir priemiesčio teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti Molėtų miesto ir priemiesčio teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, gerinti kraštovaizdžio planavimo kokybę; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; nustatyti Molėtų miesto periferijos ir jo urbanistinio centro socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus detalizuojant savivaldybės lygmens bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus; patikslinti savivaldybės bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius; detalizuoti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; detalizuoti Molėtų miesto ir priemiesčio kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, nekilnojamo kultūros paveldo vertybių apsaugos aspektus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; tobulinti ir vystyti istoriškai susiklosčiusią miesto urbanistinę struktūrą, architektūrinę erdvinę kompoziciją; parengti atskirą Bendrojo plano Kraštovaizdžio tvarkymo dalį, apimančią kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, ir sudarančią sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo palaikymui; pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai.

 

 Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra