title

Patvirtintas Savivaldybės 2021 metų biudžetas - šių metų darbų finansavimo programa

Vasario 25 Savivaldybės taryba patvirtino 2021 metų rajono biudžetą. Jį rengiant, atsižvelgta į daugelį gyventojų pasiūlymų, išsakytų dar anksčiau, susitikimuose su meru ir Administracijos specialistais, įvertinant tarybos narių pastabas ir pasiūlymus.

2021 metų savivaldybės biudžeto pajamų planą sudaro 22 964,4 tūkst. eurų bei 695,1 tūkst. eurų pernai nepanaudotų pajamų  ir 834,0 tūkst. eurų planuojamų skolintis lėšų - iš viso 24 493,5 tūkst. eurų.

Svarbiausi šių metų darbai sudėlioti į 8 programas.

 Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa (390, 6 tūkst. €)  

Kuriant patrauklią investicinę aplinką ir skatinant verslo plėtrą, intensyviau  formuojami žemės sklypai investicijoms, rengiami investiciniai paketai. Beveik 100 tūkst. eurų (iš jų 86,4 tūkst. ES parama) numatoma verslui svarbios inžinerinės infrastruktūros sukūrimui Molėtuose apleistose Melioratorių gatvės teritorijose. 30 tūkst. € sudarys smulkaus verslo rėmimo programą. Tinkamai dirbamos žemės priežiūrai skiriama 174,6 tūkst. €., melioracijai - 151 tūkst. €.,

Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų  programa (4 061,3 tūkst. €)

Šioje programoje suplanuotos lėšos ne tik savivaldybės institucijų veiklai, bet ir dotacijos savivaldybės viešajam transportui, finansiniams įsipareigojimams dengti, valstybės deleguotų funkcijų vykdymui, miesto priežiūrai ir kt.

 Gyventojų atsiskaitymo už komunalinius mokesčius patogumui šiemet startuoja „vieno langelio" principas: savivaldybės pavaldžiose įmonėse „Molėtų švara", „Molėtų šiluma", „Molėtų vanduo"  sukurta ir įdiegta vieninga centralizuota klientų aptarnavimo ir elektroninių atsiskaitymų sistema. Savivaldybės administracijoje ir švietimo įstaigose toliau bus taikoma kokybės vadybos sistema LEAN.

Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa (3985,7 tūkst. €)

Pagal šią programą bus vykdomi keli projektai, finansuojami ES ir savivaldybės lėšomis (iš viso 1 782,0 tūkst. eurų). Jie skirti gyvenamosios aplinkos kokybei ir viešosioms paslaugoms gerinti. Bus atnaujinami rajono miestelių gatvių apšvietimo tinklai ir šviestuvai (249,4 tūkst. eurų), mieste tęsiami privačių namų nuotekų tinklų prijungimo prie centralizuotų tinklų darbai (162,4 tūkst. eurų), įrengiami vandentiekio tinklai (270,9 tūkst. eurų), gerinama susisiekimo infrastruktūra Giedraičiuose, Molėtų mieste (334,5 tūkst. eurų).  Suplanuota įrengti fotovoltinių elektrinių prie savivaldybės viešųjų pastatų (171 tūkst. eurų). Bus tęsiama Videniškių vienuolyno restauracija, Balninkuose rekonstruojamas buvusios  mokyklos pastatas socialinėms paslaugoms teikti,  bus baigta savivaldybės aikštės rekonstrukcija (88,5 tūkst. €).

Numatyta tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai  1 128,0 tūkstančių eurų, ši programa bus tvirtinama kituose tarybos posėdžiuose.

Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa (1095,5 tūkst. €)

Bus tęsiamas nevyriausybinių organizacijų veiklos ir jaunimo užimtumo projektų finansavimas (20 tūkst. Eur). Už 273,3 tūkst. eurų bus įgyvendinami 3 svarbūs projektai: „Sveikos gyvensenos skatinimas", „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įdiegimas rajone", įrengiami neįgaliesiems pritaikyti taktiliniai žemėlapiai.

Programoje numatytas Molėtų r. ugniagesių tarnybos išlaikymas (571,2 tūkst. Eur), viešosios tvarkos Molėtų rajone užtikrinimas, sveikatos apsaugos programų rėmimas (206 tūkst. Eur).

Stiprinant gyventojų dalyvavimą sprendžiant vietos reikalus,  2021 m. biudžete suplanuota 20 tūkst. € pačių gyventojų seniūnaitijose sukurtiems ir seniūnaičių sueigoje atrinktiems projektams įgyvendinti.

Kompleksinei  jaunimo pritraukimo į Molėtų r. programai numatyta 40 tūkst. €.

Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa (2080,4 tūkst. €)

Šios programos lėšos paskirstomos Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus, Molėtų viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklos finansavimui, architektūrinių paveldo objektų projektams. 600,0 tūkst. eurų numatyta baseino statybos darbams tęsti. Taip pat pagal 2018 metų susitarimą su Kultūros ministerija suplanuota 4,2 procento didinti kultūros darbuotojų atlyginimus. Numatyti Kultūros centro pastato fasado baigiamieji darbai.

Švietimo ir jo infrastruktūros programa (8600,6 tūkst. €)

Ši programa užtikrina ikimokyklinį, bendrąjį ugdymą, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą. Specialioji tikslinė valstybės dotacija švietimui yra 4 316,6 tūkst. eurų. Savivaldybė iš savo pajamų papildomai rajono švietimo įstaigų išlaikymui ir veiklos finansavimui skiria 3 031,7 tūkst. eurų.  Vaikų vasaros stovykloms organizuoti numatyta 15 tūkst. eurų. Šiais metais pradedamas įgyvendinti ES ir savivaldybės finansuojamas projektas „Koordinuotas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos paslaugų teikiamas rajono mokiniams"( 160,9 tūkst. eurų).  Kijėlių specialiojo ugdymo centre bus kuriamos modernios edukacinės erdvės. Numatyta pabaigti Molėtų gimnazijos kapitalinį remontą (370,0 tūkst. eurų).

Socialinės atskirties mažinimo programa (4 159,4 TŪKST. €)  

Pagrindinis socialinės atskirties mažinimo programos tikslas - socialinės ir piniginės paramos teikimas nepasiturintiems žmonėms. 1 015,0 tūkst. eurų paskirstyta socialinėms pašalpoms, kompensacijoms  už šildymą, vandenį, renovaciją, vienkartinėms pašalpoms ir lengvatiniam keleivių pavėžėjimui.

Šios programos lėšomis finansuojama visų savivaldybės socialinių įstaigų veikla (1658 tūkst. Eur). Numatytos lėšos socialiniam būstui įsigyti ir remontuoti (124,0 tūkst. eurų), patalpų pritaikymui neįgaliesiems, vaikų dienos centrų veiklai, kompleksinėms paslaugoms šeimai.

Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa (12O tūkst. €)

Programoje dėmesys sutelktas pasirengimui kurti naujus turizmo ir rekreacijos objektus Molėtų rajone. Planuojama rengti galimybių studijas, investicinius ar techninius projektus kelioms vietovėms ar objektams: Dubingių miestelio pritaikymui kultūrinio turizmo poreikiams, UAB „Molėtų vanduo" nenaudojamo pastato panaudojimo turizmo poreikiams, Luokesų ežero archeologinio komplekso pritaikymui rekreacijai. Svarbiausia - numatyta kurortinės teritorijos statuso siekimo programos įgyvendinimo pradžia. Suplanuota mieste įrengti diskgolfo parką, plėtoti rajone turizmo informacinę infrastruktūrą, kurti tradicines ir elektronines rinkodaros priemones.

Numatytos lėšos aktyviam ir planingam renginių bei kitų rajono įvaizdžiui svarbių veiklų pristatymui žiniasklaidoje, internete, socialiniuose tinkluose.

Čia paminėti tik ryškesni numatomi 2021 metų darbai, išsami informacija pateikiama Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir biudžete.

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-25 10:49:50