title

Informacija Molėtų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriams

Informuojame, kad 2021-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas Nr. XIII-2895 (toliau - SIPĮ). SIPĮ reglamentuoja savivaldybės infrastruktūros plėtrą ir jos planavimą, įgyvendinimą, finansavimą ir nustato savivaldybės infrastruktūros plėtroje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius - Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, inicijuojantys ir įgyvendinantys savivaldybės infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį.  

Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius - savivaldybės administracija ar savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtas ir (ar) paskirtas viešasis juridinis asmuo, išskyrus viešąsias įstaigas, organizuojantys ir šiame įstatyme nustatytais atvejais įgyvendinantys savivaldybės infrastruktūros plėtrą..

1. Pasiūlymo savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui pateikimas

Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (iniciatoriai), siekdamas (siekdami) suprojektuoti, įrengti ir (ar) pastatyti kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose suplanuotą savivaldybės infrastruktūrą ar atskirus šios infrastruktūros elementus, inicijuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymą, savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui  - Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui - pateikdamas (pateikdami) pasiūlymą el. paštu: savivaldybe@moletai.lt, arba raštu adresu Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai.

2. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai ir kita informacija:

2.1.Iniciatoriaus duomenys:

2.1.1. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinio asmens identifikaciniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, kai asmens kodas nesuteiktas, ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

2.1.2. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio teisinė forma (jei teisinės formos neturi - teisinis statusas), pavadinimas, kodas, jei jis suteikiamas, ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, atstovaujančiojo asmens pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas;

2.2. Siūlomos suprojektuoti, pastatyti ir (ar) įrengti savivaldybės infrastruktūros statinių (įrenginių) sąrašas;

2.3. Iniciatoriaus pasirinktas informavimo apie kompensacijos apskaičiavimą ir jos sumokėjimą būdas (siunčiant paštu pasiūlyme nurodytu adresu ar elektroniniu paštu) (toliau - iniciatoriaus pasirinktas informavimo būdas);

2.4. Savivaldybės infrastruktūros ir elektroninių ryšių infrastruktūros (kai numatoma vystyti elektroninių ryšių infrastruktūrą) plėtrai reikalingos prisijungimo sąlygos;

2.5. Savivaldybės infrastruktūros statinio projektas, kai vadovaujantis Statybos įstatymu statybą leidžiantis dokumentas privalomas, ar statinio (įrenginio) ilgis, plotis, diametras, statybos darbai ir kiti rodikliai, kurių pakaktų nustatyti savivaldybės infrastruktūros plėtros kainą, vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu patvirtintais Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas;

2.6. Savivaldybės infrastruktūros plėtros kaina, apskaičiuota vadovaujantis aplinkos ministro įsakymais patvirtintomis Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijomis ir patvirtintais Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais.

2.7. Kita pasiūlymo formoje prašoma informacija.

3.  Pateikto pasiūlymo vertinimas

Savivaldybės plėtros organizatorius raštu kreipiasi į savivaldybės infrastruktūros valdytoją (valdytojus), kuriam/-iems būtų perduota iniciatoriaus įrengta ar pastatyta infrastruktūra, dėl pasiūlymo sudaryti trišalę sutartį. Savivaldybės infrastruktūros plėtros valdytojas įvertina pasiūlymą ir raštu informuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorių apie pritarimą ar motyvuotą nepritarimą sudaryti infrastruktūros plėtros sutartį.

Savivaldybės plėtros organizatorius raštu informuoja iniciatorių (iniciatorius) apie pasiūlymo priėmimą ir sutarties sudarymo sąlygas arba motyvuotą pasiūlymo atmetimą.

Pasiūlymas atmetamas, kai:

- Nėra parengto ir patvirtinto teritorijų planavimo dokumento;

- Pasiūlymas prieštarauja įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų reikalavimams, galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams arba patvirtintiems strateginiams savivaldybės plėtros planams, priemonių planui (išskyrus atvejus, kai vystoma neprioritetinė savivaldybės infrastruktūra);

- Gautas savivaldybės infrastruktūros valdytojo (valdytojų) motyvuotas nepritarimas.

4. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymas

Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis pasirašoma tarp savivaldybės plėtros organizatoriaus, infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) ir infrastruktūros valdytojo (valdytojų) iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo arba iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas.

Savivaldybės plėtros sutartis sudaroma, kai:

4.1. Planuojama statyti naują ir (ar) rekonstruoti esamą pastatą;

4.2. Kitą inžinerinį statinį, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra;

4.3. Esamą inžinerinį statinį rekonstruoti į pastatą, kuriems naudoti reikalinga savivaldybės infrastruktūros plėtra.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis nesudaroma, kai:

4.4. Savivaldybės infrastruktūros plėtra nesusijusi su konkretaus statytojo (vystytojo) reikmėmis ir ją savo lėšomis įgyvendina savivaldybės infrastruktūros valdytojai;

4.5. Savivaldybės infrastruktūros plėtrą įgyvendina kiti infrastruktūros plėtros iniciatoriai;

4.6. Siekiama įrengti ir pastatyti kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nesuplanuotą savivaldybės infrastruktūrą. Šiuo atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis sudaroma tik po to, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius, vadovaudamasis Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis, sudaro teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį, parengia atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ir atitinkama institucija jį patvirtina.

Pasirašoma savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis.

Savivaldybės plėtros iniciatorius (iniciatoriai) pagal sudarytą savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį apmoka savivaldybės infrastruktūros projektavimo, statybos ir įrengimo išlaidas.

5. Kompensacijos savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriui (iniciatoriams) už jų patirtas išlaidas išmokėjimo tvarka

Kompensaciją apskaičiuoja ir išmoka savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius.

Kompensacija už prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą išmokama, kai iniciatorius pagal sutartį atlieka savivaldybės infrastruktūros plėtros darbus, perduoda savivaldybės infrastruktūrą atitinkamam savivaldybės infrastruktūros valdytojui ir pateikia pranešimą organizatoriui dėl sutartyje numatytų įsipareigojimų įgyvendinimo.

Kai sutartis sudaryta su keliais iniciatoriais, kiekvienas iniciatorius turi teisę sutartimi jam priskirtos savivaldybės infrastruktūros plėtros darbus perduoti atitinkamam savivaldybės infrastruktūros valdytojui ir pateikti organizatoriui pranešimą per sutartyje nustatytą terminą.    

5.1. Pranešimo pateikimas:

Iniciatoriaus pranešimas (nurodant sutarties datą ir numerį) laikytinas prašymu organizatoriui išmokėti kompensaciją.

Pranešimas gali būti teikiamas organizatoriui tiesiogiai, paštu ar per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Pranešimo duomenys saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

5.2.Su pranešimu pateikiami išlaidų patirtų įgyvendinant sutartyje numatytą savivaldybės infrastruktūros plėtrą (toliau - patirtos išlaidos) pagrindimą, jų apmokėjimą įrodantys dokumentai ir informacija apie savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, kai ji mokama, sumokėjimą:

5.2.1. Sąskaitos faktūros už savivaldybės infrastruktūros plėtrai įsigytas medžiagas, atliktus savivaldybės infrastruktūros plėtros darbus įrodantys dokumentai, banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, įrodantys, kad pagal patirtas išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas, vadovaujantis projektavimo rangos, statybos rangos ar kitomis statybos ir įrengimo sutartimis;

5.2.2. Atliktų savivaldybės infrastruktūros plėtros darbų aktai;

5.2.3. Rangos ar kitokios savivaldybės infrastruktūros plėtros darbų sutartys ir jų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, įrodantys, kad pagal patirtas išlaidas pateisinančius dokumentus atliktas mokėjimas;

5.2.4. Iniciatorių jungtinės veiklos ar kita sutartis dėl kompensacijos išmokėjimo tvarkos (jei tokia sutartis sudaryta);

5.2.5. Kiti dokumentai, patvirtinantys ar paaiškinantys patirtas išlaidas įgyvendinant sutartyje numatytą savivaldybės infrastruktūros plėtrą.

Kai savivaldybės infrastruktūros plėtrą įgyvendino keli iniciatoriai, kompensacija atitinkamai išmokama kiekvienam iniciatoriui pagal sutartyje nustatytą mokėjimo grafiką ir sutartas dalis.

Kai kompensacija mokama dalimis, organizatorius turi laikytis sutartyje nustatyto kompensacijos mokėjimo grafiko. Kai kompensacija mokama vienu kartu, ji mokama iki sutartyje nustatyto termino.

Kompensacija už neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą išmokama, kai prie iniciatoriaus pastatytos ir (ar) įrengtos neprioritetinės infrastruktūros prisijungia kiti statytojai (vystytojai) ir jie sumoka savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokas.

Molėtų rajono savivaldybės administracija

Kontaktai pasiteiravimui:

savivaldybe@moletai.lt,

irmante.bareikiene@moletai.ltPaskutinis atnaujinimas: 2021-05-25 22:25:56