title

*Skelbiamas 2021 metų NVO ir bendruomeninės veiklos projektų konkursas

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS

Molėtų rajono savivaldybės administracija skelbia 2021 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursą.

Projektų paraiškas konkursui gali teikti bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.

Projektų paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Molėtų rajono savivaldybėje aprašu (toliau – Aprašas)

Aprašo nustatyta tvarka, įgyvendinant Priemonę, finansavimą numatoma skirti 11 (Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Dubingių, Giedraičių, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių, Videniškių) seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ir Molėtų miesto gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;

2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;

5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Seniūnijoms ir miestui skirtos lėšos:

Alantos seniūnijai – 1026 eurai (mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 300 eurų, didžiausia – 1026 eurai);

Balninkų seniūnijai – 900 eurų (mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 300 eurų, didžiausia – 900 eurų);

Čiulėnų seniūnijai – 980 eurų (mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 300 eurų, didžiausia – 980 eurų);

Dubingių seniūnijai – 904 eurai (mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 300 eurų, didžiausia – 904 eurai);

Giedraičių seniūnijai – 1080 eurų (mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 300 eurų, didžiausia – 1080 eurų);

Inturkės seniūnijai – 969 eurai (mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 300 eurų, didžiausia – 969 eurai);

Joniškio seniūnijai – 942 eurai (mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 300 eurų, didžiausia – 942 eurai);

Luokesos seniūnijai – 990 eurų (mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 300 eurų, didžiausia – 990 eurų);

Mindūnų seniūnijai – 843 eurai (mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 300 eurų, didžiausia – 843 eurai);

Molėtų miestui – 1818 eurų (mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 300 eurų, didžiausia – 1818 eurų);

Suginčių seniūnijai – 1040 eurų (mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 300 eurų, didžiausia – 1040 eurų);

Videniškių seniūnijai – 862 eurai (mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 300 eurų, didžiausia – 862 eurai).

Iš viso 12 354 eurai.

Projekto paraiška turi būti pateikiama el. paštu, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens ir patvirtintu organizacijos antspaudu, jeigu pareiškėjas privalo jį turėti arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų  kopijas:

1. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);

3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;

5. projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);

6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

7. aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis). 

Paraiškų priėmimas vyksta nuo 2021 m. gegužės 26 d. iki birželio 15 d.

Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti skenuoti el. paštu gintautas.matkevicius@moletai.lt .

Kilus klausimų, prašome kreiptis į atitinkamos seniūnijos seniūną arba į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėją (Vilniaus g. 44, Molėtai, 409 kab., tel. (8 383) 54732, el. paštas gintautas.matkevicius@moletai.lt.

Paraiškos forma

Projekto įgyvendinimo sąmata

Deklaracija

Aprašas

Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal
Visos aktualijos