title

B78_17 Transporto kompensacijos

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-04 Nr. B78-17

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Transporto išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas
Asmenims, atitinkantiems Transporto lengvatų įstatyme numatytas sąlygas, skiriamos šios kompensacijos:
Transporto išlaidų kompensacijos dydis: išmoka mokama kas mėnesį ir yra 0,25 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio. Kompensacija mokama už einamąjį mėnesį asmeniui arba jo tėvams arba globėjams (rūpintojams) ir naudojama pagal tikslinę paskirtį asmens transporto paslaugų poreikiui tenkinti. Transporto išlaidų kompensacija, negauta dėl asmens mirties, neišmokama.
Specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacija mokama asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir šeimoms auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 m., kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005-07-01 buvo pripažinta visiška negalia, kartą per 6 metus mokama iki 32 bazinių socialinių išmokų (BSI) lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija, jeigu šie asmenys patys gali vairuoti šiuos lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže automobilius.
Šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nėra nustatomas.
Transporto išlaidų kompensaciją skiria:
1) asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo pensijas, nukentėjusių asmenų ar mokslininkų valstybines pensijas, - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai;
2) kitiems asmenims – Socialinės paramos skyrius.
Prašymas skirti atitinkamą kompensaciją pateikiamas asmeniškai, elektroniniu būdu arba siunčiamas paštu. Dėl transporto išlaidų kompensacijų skyrimo kreipiasi pats asmuo arba jo atstovas (vienas iš nepilnamečio asmens tėvų (įtėvių), globėjas arba rūpintojas. Jei prašymas siunčiamas paštu prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų 2000-03-30 įstatymu Nr. VIII-1605 (Žin., 2000, Nr. 32-890, 2008, Nr.74-2862) bei Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos darbo ministro 2008-07-08 įsakymu Nr. A1-234 (Žin.,2008 Nr. 79-3124).
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu Nr. VIII-1605 (Žin., 2000, Nr. 32-890 aktuali redakcija) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008-07-08 įsakymu Nr. A1-234 "Dėl transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 79-3124 aktuali redakcija).
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymo transporto išlaidų kompensacijai ir specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai forma
- specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
- specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma; išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
- asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (FNr. 083-1/a), kurioje nurodoma, kad asmuo gali vairuoti specialųjį lengvąjį automobilį;
- vairuotojo pažymėjimas;
- dokumentai, patvirtinantys specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:
1. Sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas;
2. Pirkimo – pardavimo sutartis, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
3. Pirkimo užsienio valstybėje dokumentas;
4. Pirkimo – pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą;
5. Lizingo davėjo dokumentas (pažyma ar aktas).
- transporto priemonės registracijos liudijimas;
- nepriklausomo turto vertintojo ataskaita apie automobilio rinkos vertę (tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis);
- automobilio techninį pritaikymą atlikusios įmonės išduotas dokumentas;
- banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris ar mokėjimo kortelė.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Transporto išlaidų kompensacijoms skirti ir mokėti reikalingą informaciją savivaldybių administracijos gauna pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis su atitinkamomis institucijomis ar įstaigomis arba iš valstybės registrų:
1.Gyventojų registro tarnyba (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – civilinės būklės aktų įrašai, deklaruota gyvenamoji vieta;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritoriniai skyriai – pensijų ir (ar) pensijų išmokų dydžiai, asmens draudimo laikotarpiai;
3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritoriniai skyriai – informacija apie neįgalumo, darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymą.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Lina Leišytė, 114 kab., tel. (8 383) 54 791, el. p. l.leisyte@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, tel.: (8 383) 54792, el. p. g.gribauskiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas dėl transporto išlaidų kompensacijų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo transporto išlaidų kompensacijai ir specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai forma
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Transporto išlaidų kompensacijų skyrimo ir mokėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Dėl transporto išlaidų kompensacijų skyrimo kreipiasi pats asmuo.
Dėl transporto išlaidų kompensacijų skyrimo asmeniui, nesukakusiam 18 metų, gali kreiptis vienas iš šio asmens tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, kuris pateikia prašymą ir prie jo pridėtus visus reikiamus dokumentus.
Asmuo, kuris kreipiasi dėl transporto išlaidų kompensacijų ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimo, turi pateikti reikiamų dokumentų originalus arba jų kopijas, patvirtintas notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens. Jeigu prašymas skirti transporto išlaidų kompensacijų pateikiamas elektroniniu būdu, asmuo turi nurodyti, kokios įstaigos gali patvirtinti jo prašyme pateiktą informaciją. Jeigu pateikiami dokumentų originalai, juos priėmęs asmuo privalo patvirtinti pateiktų dokumentų nuorašus ir originalus grąžinti pareiškėjui.
Elektroniniu būdu gautas prašymas registruojamas ir tvarkomas Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Pranešimas apie prašymo gavimą ir jo vykdymo būklę tą pačią dieną perduodamas į elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulį.
Transporto išlaidų kompensacijos mokama už einamą mėnesį.
Kompensacijos jų gavėjo prašymu gali būti pervedama į gavėjo asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje arba mokama pašto perlaidomis per valstybės įmonės Lietuvos pašto vietos paštą pagal šalpos išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
13.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra